วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP)

   

      วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานเปิดพิธีลงนาม นายอารีฟ ดาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ นางสาวอิบตีซาม เจะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปวิทยา นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษScience Mathematics Program (SMP) นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พันเอกฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ร่วมเป็นสักขีพยาน กล่าวรายงานโดย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ อาจารย์สาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


        ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ใจความสำคัญดังนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เป็นห้องเรียน ต้นแบบที่จะมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ ที่สนใจจะไปเรียนต่อด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำลังก้าวไปสู่ยุค thailand 4.0 ที่ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาพัฒนาประเทศ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนโดยมี ภาควิชาภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยให้ความรู้ และในปีต่อๆไป เราก็จะมีกิจกรรมเสริมสร้างเพิ่มเติมอีกมายมาย ด้วยความร่วมมือของภาควิชาวิทยุและ ภาควิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืน 

         ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ยังได้กล่าวอีกว่าในปี พ.ศ 2559 ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมีความตื่นตัว ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ในปี พ.ศ 2560 ทางโครงการจึงยังไม่ขยายผล แต่ไปเน้นการพัฒนาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการวิจัยติดตามผล และในปี พ.ศ 2561 ได้มีการขยายผลเพิ่มจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 3โรงเรียน ทางโครงการก็จะนำปัญหาของ 6 โรงเรียนที่ผ่านมา มาช่วยในการแก้ไขปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น