วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้่างภายในของใบ

          วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาโครงสร้่างภายในของใบ
2.เพื่อศึกษาไซเล็มและโฟลเอ็มในเส้นใบ

วัสดุอุปกรณ์

1. ใบไม้ชนิดต่างๆ เช่น โหระพา ผักหวาน เข็ม โมก ฟักทอง ตำลึง คะน้า มะกรูด ถั่ว กุหลาบ หางนกยูงไทย ข้าวโพด กล้วย ว่านกาบหอย บัวสาย
2. ใบมีดโกน
3. สีซาฟรานีนหรือน้ำยาอุทัยทิพย์ความเข้มข้น 1%
4. พู่กัน เข็มเขี่ย จานเพาะเชื้อ และหลอดหยด
5. สไลด์และกระจกปิดสไลด์
6. กล้องจุลทรรศน์

วิธีการทดลองเลือก

1. เลือกใบพืชตัวอย่างมาจำนวน 2 ชนิด เป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างละ 1 ชนิด มาศึกษาโครงสร้างภายใน โดยปฏิบัติดังนี้
- ถ้าเป็นใบที่บาง ม้วนใบไม้ตามความยาวให้แน่นเป็นท่อนกลม ตัดปลายข้างหนึ่งทิ้งไปประมาณ 1/3 ของความยาวทั้งหมด
- ถ้าเป็นใบที่หนาและแข็ง เช่น ใบว่านกาบหอย ให้ตัดแบ่งแผ่นชิ้นเล็กๆ พอจับถือได้ถนัด เช่น ขนาด 1×3 cm
- ถ้าเป็นใบขนาดใหญ่ เช่น ใบกล้วย ตัดแบ่งแผ่นใบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1×3 cm โดยให้มีเส้นใบอยู่ตรงกลางและขนานกับขอบของชิ้นที่ตัด
2. ใช้ใบมีดโกนคมๆ ตัดตามขวางใบที่ม้วนไว้หรือชิ้นของใบที่ตัดแบ่งไว้ให้ได้ชิ้นบางที่สุดเท่าที่จะบางได้ จำนวนหลายๆ ชิ้น
3. นำส่วนของใบที่ตัดได้หลายๆ ชิ้น ใส่ลงในจานเพาะเชื้อ ที่มีน้ำ เลือกชิ้นที่บางที่สุด 2-3 ชิ้นวางบนหยดน้ำสีบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ
4. นำสไลด์ที่เตรียม ได้ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้กำลังขยายต่างๆ

1 ความคิดเห็น: