วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการ SMP จาก มรย. ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย

ประชุมติดตามโรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดยะลา นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ ดร.อิสมาแอ เจ๊ะหลง  และอาจารย์นุชนารถ เต็มดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีประจำโครงการ SMP ลงพื้นที่โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต  โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การจัดระบบการบริการห้องปฏิบัติการ และการใช้งานห้องปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการทดลองและการลงมือปฏิบัติโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีม (Team-based Learning) ทั้งนี้ ให้เน้นการใช้ปัญหาในพื้นที่เป็นโจทย์ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเน้นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของผู้เรียน
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
   จากผลการประชุมติดตามนิเทศร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน พบว่านักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีพัฒนาการในทิศทางที่ดี ทั้งด้านเจตคติ ความรู้และทักษะการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เกิดจากการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ วัสดุและสารเคมีการทดลอง การพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการทดลองอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะนี้ นักเรียนในโครงการเริ่มจัดทำโครงงานเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในงานวิชาการระดับโรงเรียน และเตรียมคัดเลือกผลงานร่วมประกวดในงานวิชาการระดับจังหวัด เขตการศึกษา และนำเสนอในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ อ.รามัน จ.ยะลา
   ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ความพร้อมของครูผู้สอนในการใช้ครุภัณฑ์  เครื่องมือทดลอง การทำการทดลองบางการทดลอง การให้คำแนะนำการทำโครงงาน การจัดทำเอกสารรายงานโครงงาน ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญ จึงมีความเห็นร่วมกันจะทำการสำรวจความต้องการของครูผู้สอน และจัดอบรมปฏิบัติการกลุ่มย่อยให้ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป
1 ความคิดเห็น: