วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา


วันที่ 20 ธันวาคม2559 เวลา10.30 น.โรงเรียนดำรงวิทยา จัดกิจกรรมแข่งขัน"การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ของโรงเรียนดำรงวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโครงการเข้ามาร่วมแข่งขันและ แสดงผลงานอีกทั้งให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยการประกวดจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา ซึ่งการประกวดโครงงานมีกลุ่มที่เข้าส่งร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 กลุ่ม อาทิ
1.โครงงานเปรียบเทียบชากล้วยน้ำว้าและกล้วยหิน


2.โครงงานการศึกษาประสิทธภาพการป้องกันลูกน้ำยุงของสมุนไพรพื้นบ้าน

3.โครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมูลสัตว์จากการเจริญเติบโตของผักสลัด
4.โครงงานการสำรวจพืชสมุนไพรในหมู่บ้านวังหิน
5.โครงงานเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านจากเศษไม้ในท้องถิ่น
6.โครงงานการตรวจสอบค่าpH และปริมาณน้ำตาลในน้ำอัดลม
7.โครงงานการเปรียบเทียบอัตราส่วนของถ่านในสบู่เหลวดับกลิ่นยางก้อนถ้วย
โดยการประกวดโครงงานครั้งนี้มีคณะกรรมการสามท่านเป็นผู้ตัดสินการประกวดโครงงาน


ซึ่งทางโรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในโครงการได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น สำหรับผลการแข่งขันประกวดโครงงานจะประกาศให้รับทราบในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมมอบเกียรติบัตรและของรางวัล

1 ความคิดเห็น:

  1. น่าสนใจมากครับ ฝากให้ข้อเสนอแนะ แนะนำเรื่องเทคนิคการนำเสนอด้วยครับ

    ตอบลบ