วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Open Room" ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา


     

วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดมหกรรมวิชาการและงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙  
ในโอกาสนี้ นักเรียน SMP ได้ร่วมกันเปิดห้อง "Open Room" ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โดยภายห้องปฏิบัติการมีการสาธิตการใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน SMP อาทิเช่น การเจาะเลือดเพื่อหากรุ๊ปเลือด การหาค่า pH สารในชีวิตประจำวัน การอธิบายส่วนประกอบและระบบการทำงานของร่างกาย การส่องกล้องจุลทรรศน์ดูสไลด์ถาวร เป็นต้น


จัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การหาค่า pH สารในชีวิตประจำวัน
การสาธิตและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การอธิบายส่วนประกอบและระบบการทำงานของร่างกาย
การสาธิตและอธิบายการต่อวงจรเบื้องต้น
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์     นอกจากนี้ นักเรียน SMP ได้มีส่วนร่วมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของผู้รับชมเป็นอย่างมาก

Science Show

     ในการจัดเตรียมกิจกรรมครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการคอยดูแล ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี
     จากกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน SMP ได้ลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนอื่นๆ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจและรักในวิทยาศาสตร์ อยากศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

1 ความคิดเห็น:

  1. ชื่นชมครับ ที่ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ ที่ได้รับการส่งเสริมได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง

    ตอบลบ