วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
          ได้เริ่มใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในการดำเนินงานการทำโครงงานให้กับนักเรียน ในโครงการ SMP โดยทุกๆวันพุธ ของสัปดาห์จะเป็นคาบชุมนุมโครงงานของนักรียน SMP ซึ่งนักเรียนจะใช้เวลานี้ในการทำกิจกรรมต่างๆของโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ หรือการทำตัวเล่มรายงานโครงงาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษาประจำวิชา มาให้คำปรึกษาและค่อยให้ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งโครงงานส่วนใหญ่เป็นนำวัสดุท้องถิ่นใกล้ตัวที่หาได้ง่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชุมชน และสามารถสร้างกระบวนการคิดให้กับนักเรียนในการทำโครงงานครั้งนี้ด้วย
  
                                              การทำโคมไฟสมุนไพรไล่ยุง


 
                         การทำขึ้ผึ้งขัดรองเท้า


       และในคาบว่างของนักเรียน SMP ที่ไม่มีการเรียนการสอน ทางเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ก็จะนัดนักเรียนมาจัดทำกิจกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาตร์และการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น
ซึ่งกิจกรรมที่จัดนั้นก็คือ การทำ Science Show  เพื่อให้นักเรียนสามารถทำการทดลองและสามารถอธิบายกระบวนการว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
การทดลอง การจำลองภูเขาไฟระเบิด

      โดย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันทำและทำกลุ่มล่ะ 1 การทดลอง ซึ่งจะให้นักเรียนออกแบบจำลองโดยการนำวัสดุง่ายๆมาทำ และให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะอะไร โดยแต่ล่ะกลุ่มจะได้หัวข้อไม่เหมือนกัน และให้ทุกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกันอธิบายให้เพื่อนๆฟัง
การทดลอง น้ำเปลี่ยนสี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น