วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการออกแบบเค้าโครงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น

               เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการออกแบบเค้าโครงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น

จัดโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นการอบรมการออกแบบเค้าโครงทดลองเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้นเองอาศัย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะต้องมีเค้าโครงนวัตกรรมแล้วมานำเสนอให้คณะกรรมการและผู้ร่วมอบรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำมาต่อยอดใช้ในโครงงานของตนเองได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่ได้ทางคณะกรรมการยังมีการติดตามเพื่อส่งเสริมและนำไปประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น