วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การทดลองหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย โรงเรียนประทีปวิทยา

 

วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.40 – 12.20 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง การทดลองหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย โดยมีอาจารย์อาบีเดาะ เจะอามะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมี ซึ่งในการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย รวมทั้งบอกความแตกต่างระหว่างจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลายที่มีสารบริสุทธิ์นั้นเป็นตัวทำละลาย โดยในการทดลองครั้งนี้ใช้เอทานอลเป็นสารบริสุทธิ์ และใช้สารละลายกลีเซอรอลในเอทานอลเข้มข้น 2 mol/kg เป็นสารละลาย จากผลการทดลองทำให้นักเรียนสามารถศึกษาสมบัติบางประการของสารละลาย เช่น จุดเดือด เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์และสารละลายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น