วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์กาารเรียนรู้ SMART FARM มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


            เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเน้นการปฏิบัติจริง ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน SMART FARM มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP-YRU) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากฐานการเรียนรู้ทั้งทางเกษตรและสัตวศาสตร์ สามารถไปต่อยอดทำโครงการต่อไป 
        ทั้งนี้ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ที่บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกๆให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง


1 ความคิดเห็น:

  1. สาขาด้านการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม น่าสนใจมาก ต่อไปเราควรปลูกฝังนักเรียนในสาขานี้ เพราะสามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้ตั้งแต่เรียน

    ตอบลบ