วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำเดือนกันยายน โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

กิจกรรมนอกสถานที่ (นักเรียน)    
   
         ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดกิจกรรมนำลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น   ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้ส่ง นายซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ นายอัสอารีย์ เจ๊ะแว และนายอาซูวัน ดอเลาะ ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ SMP พร้อมกับเพื่อนร่วมโรงเรียนอีก ๔ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวในรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งนับเป็นปีที่ ๒ ที่นักเรียนดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

 กิจกรรมนอกสถานที่ (ครูผู้สอน)

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวซากียะ วาเงาะ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในโครงการ SMP ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยการเข้าอบรมในครั้งนี้ครูฟิสิกส์ได้ลงมือปฏิบัติสร้างสื่อชุดการทดลองการตกอิสระ (Free Falling) ความเสียดทาน (Friction) และการเคลื่อนที่วิถีโค้ง (Projectile motion) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้ครูผู้สอนได้ลงมือสร้างสื่อด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้เพิ่มทักษะ เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนในโครงการต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  
   ๑. ปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile motion)
    วัตถุประสงค์
        ๑.เพื่อหาความเร็วต้นของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
        ๒.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและมุมการเคลื่อนที่ ๒. ปฏิบัติการเรื่อง ความเสียดทาน (Friction)
    วัตถุประสงค์
        ๑.เพื่อศึกษาขนาดและทิศทางของแรงเสียดทาน
        ๒.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและแรงกดในแนวตั้งฉาก
      
     การทดลองในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้กับโปรแกรม VExp ซึ่งเป็นสื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ ควบคู่ไปกับเครื่องมือจริงที่ทางโครงการได้มอบให้แก่โรงเรียน ทำให้สะดวกและทั่วถึงกับผู้เรียน


กิจกรรมเสริม
   
   นอกจากนักเรียนในโครงการได้เรียนเนื้อหาในรายวิชาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ได้นัดเวลาว่างของนักเรียนในโครงการ SMP ทั้งรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒  เพื่อทำปฏิบัติการเรื่อง ระบบหมู่เลือด ABO (Blood group ABO)

วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
  ๒. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและรู้วิธีการตรวจหมู่เลือด

  
      นอกจากนักเรียนในโครงการ SMP เข้ามาเรียนแล้ว ยังมีนักเรียนห้องอื่นๆ ได้เข้ามาใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อทิเช่น วิชา ปฏิบัติการโครงงานเคมี ชั้น ม.๖/๑ ปฏิบัติการโครงงานเคมี ชั้น ม.๖/๓ ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น ชั้นม. ๔/๒ เป็นต้น
      ซึ่งการขอใช้ห้องก็จะเป็นไปตามระเบียบ คือ ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อสะดวกต่อการจัดการกับสถานที่และเครื่องมือให้พร้อมได้ใช้งาน เพื่อพัฒนาการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

1 ความคิดเห็น:

  1. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การลงมือทำ การได้สัมผัสของจริง ในสถานการณ์จริง ทำให้ผู้เรียนวิทยาศาสตร์สนุกสนานกับการเรียน และประเมินตนเองว่า มีความถนัดหรือไม่ต่อวิชาชีพในอนาคต

    ตอบลบ