วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

รายงานผลการใช้ห้องปฏิบัติการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

แลปปฏิบัติการทางชีววิทยา
ศึกษา การวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่ความเข้มแสงต่างกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. ความหมายของปัจจัยจากัด (limiting factors) ในการสังเคราะห์ด้วยแสงตาม Law of the Minimum หรือ Law of limiting factors ได้
2. การตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อการแปรปัจจัยที่จากัดได้ทั้งแบบที่เป็นการแปรทีละปัจจัย ในขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่และแบบที่เป็นการแปรปัจจัยหนึ่งเมื่อให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นศึกษา เอมไซม์จากสิ่งมีชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. หลักการทำงานของเอมไซม์
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอมไซม์ศึกษา เซลพืชและเซลสัตว์
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. ศึกษาโครงสร้างของเซลล์เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. เปรียบเทียบ ความเหมือนและแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
แลปปฏิบัติการ ฟิสิกส์
ศึกษา สมบัติการสะท้อนของคลื่น การสอดแทรก การเลี้ยวเบน การหักเหและการสะท้อน

แลปปฏิบัติการ เคมี
ศึกษา อินดีเคเตอร์จากธรรมชาติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอินดีเคเตอร์จากพืชแต่ละชนิดที่มาทดสอบ
2. เพื่อทดสอบค่า pH ของสารที่พบในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อสร้างอินเดเคเตอร์จากธรรมชาติใช้เอง


1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับน้องๆ นักเรียนในโครงการ SMP ครับ ที่มีโอกาสได้ลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ และได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่โครงการสนับสนุน ขอให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ "Thailand 4.0" ที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ จึึงจำเป็นสำหรับประเทศเราครับ

    ตอบลบ