วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

แสดงความยินดีกับนักเรียน SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

                      แสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
          ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2560 

            ด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ โดยการอบรมค่าย 1       
           มีการกำหนดให้ฝึกอบรม ณ ศูนย์โอลิมปิกสอวน.มหาวิทยาลัย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียน และโรงเรียนขยายผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในระดับโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน.
        โดยได้กำหนดวันสอบการคัดเลือกในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 18 กันยายน 2560  ทาง http://www.posn.sci.tsu.ac.th.  
          ซึ่งในปีนี้นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 16 คน และหนึ่งในจำนวนเหล่านั้นมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่ได้สร้างผลงานให้กับโรงเรียนและโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกสู่ค่าย 1 จำนวน 10 คน และสำรอง 1 คน โดยมีนักเรียน SMP ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 และมัธยมปีที่ 5 ในทั้งหมด 5 สาขาวิชาด้วยกัน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
          1.นายตัรมีซี ดาโอะ 
         2.นางสาวนอีมะห์ เจ๊ะโก๊ะ 
         3.นางสาวรูบีนา กามาล์ 
      สาขาวิชาเคมี
        1.นายริฟกี วุฒิสมัย
        2.นายเอ็มกาดาฟี ยีสาแล
ะ 
        3.นางสาวฟัรฮะห์ สะอะ 
      สาขาวิชาชีววิทยา
        
1.นางสาวสุนิสา โพหะดา
        2.นายกูบะห์รี ต่วนกือจิ (สำรอง)
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        
1.นายมูฮำหมัดอาลาวี สาเระ
        2.นางสาวซอฟียะห์ ปานากาเซ็ง 
      สาขาวิชาดาราศาสตร์
       
 1.นายมูฮำหมัดอาลาวี สาเระ
        2.นางสาวนูรมา มะเต๊ะ 

        
                

1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีด้วยครับ ผลงานของนักเรียนเยี่ยมมากครับ อาจเป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย SMP และร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันครับ

    ตอบลบ