วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการผลการดำเนินงานโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา


รายการผลการดำเนินงานโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสต์ โรงเรียนเรียนดำรงวิทยามีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยมีตารางการใช้งานดังนี้
ตารางการใช้ห้องวิทยาศาสตร์

วัน/คาบ
ช่วงเช้า เรียนศาสนา
ช่วงบ่าย เรียนสามัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
อาทิตย์

ฟิสิกส์ ม.5
ฟสิกส์ ม.5


ชีวะ    ม.5
จันทร์

ฟิสิกส์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.4
ชีวะ    ม.4
ชีวะ    ม.4
ฟิสิกส์ ม.4
อังคาร

ฟิสิกส์ ม.5
ฟสิกส์ ม.5

ชีวะ    ม.5
ชีวะ    ม.5
พุธ

เคมี    ม.5
ชีวะ   ม.4
เคมี    ม.4

เคมี     ม.6
พฤหัสบดี
วิทย์   ม.1
วิทย์   ม.1
ฟิสิกส์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.4

วิจัย    ม.5
เคมี    ม.5
เคมี    ม.5 หมายเหตุ : ตารางการใช้ห้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้สอน
        ในส่วนของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ใช้เป็นห้องจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


การทดลองเรื่อง พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
วัตถุประสงค์
   1. นักเรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อน
   2. นักเรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายปฏิกิริยาคายความร้อน 
   3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

การทดลองเรื่อง เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
วัตถุประสงค์
1.             นักเรียนได้อธิบายการทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
2.             นักเรียนสามารถทดลองหาความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรี

การทดลอง เรื่องการแพร่ของสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
   1. นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดกระบวนการแพร่ได้
   2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแพร่ที่พบในชีวิตประจำวัน

    จากที่โครงการได้ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐาน มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบถ้วน ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมบุคลากรใช้ห้องปฏิบัติการให้เต็มที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  


กิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักรียน SMP
ช่วงเย็นๆหลังเลิกนักเรียน SMP ส่วนใหญจะมีกิจกรรมเพื่อนติวเพื่อน ในรายวิชาที่ไม่เข้าใจ หรือตามเพื่อนไม่ทัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกับทุกๆช่วงชั้น


1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมมากครับ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

    ตอบลบ