วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส


           วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวกอรีเย๊าะ มะนาฮา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

จุดประสงค์ในการทดลอง
ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส
สารเคมี
1.   โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3)
2.   สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCI)
วัสดุและอุปกรณ์
         1. ลูกโป่ง ขนาด 10 นิ้ว
         2. ขวดรูปกรวยขนาด 125 mL
         3. กระดาษชั่งสาร
4. กรวยกรอง
5. ช้อนตักสาร
6. บีกเกอร์ขนาด 250 mL
7. กระบอกตวง ขนาด 50 mL
8. หลอดหยด
9. ปากกาเขียนป้าย


สรุปผลการทดลอง
ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ปริมาตรของแก๊สขึ้นอยู่กับจำนวนโมลของแก๊ส โดยแก๊สที่มีจำนวนโมลมากกว่าจะมีปริมาตรมากกว่า

วีดิทัศน์การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊ส โดยใช้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและกรดไฮโดรคลอริก และให้สังเกตปริมาตรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น เมื่อใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตปริมาณที่ต่างกัน
ข้อมูลจาก คลังความรู้ SciMath IPST LEARNING SPACE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น