วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง การตกผลึก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา        วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง การตกผลึก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์

การตกผลึก คือ ปรากฏการณ์ที่ของแข็งที่เป็นตัวละลายแยกออกจากสารละลายอิ่มตัว เมื่อสารละลายอิ่มตัวมีอุณหภูมิลดลง ถ้าสารละลายอิ่มตัวเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จะเกิดผลึกที่มีขนาดเล็ก แต่ถ้าสารละลายอิ่มตัวเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ จะเกิดผลึกที่มีขนาดใหญ่ ผลึกที่สมบูรณ์ของสารต่างชนิดกันจะมีรูปทรงที่แตกต่างกัน

วิธีตกผลึกที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การตกผลึกในสารละลายด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม ตัวทำละลายที่ใช้ในการตกผลึก ควรมีสมบัติดังนี้
            - ละลายสารที่ต้องการตกผลึกได้ดีในขณะร้อน
        
    - จุดเดือดของตัวทำละลายไม่สูงมาก
        
    - ต้องมีจุดเดือดต่ำกว่าจุดเดือดของสารที่ต้องการตกผลึก
        
    - ควรให้ผลึกที่มีรูปร่างดี
        
    - ติดไฟได้ยาก
        
    - มีราคาถูก

จุดประสงค์ในการทดลอง
เพื่อแยกสารส้มออกจากสารละลายสารส้มอิ่มตัว โดยวิธีการตกผลึก

วัสดุอุปกรณ์

  1. บีกเกอร์ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. โกร่งบดสาร
  3. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม
  4. แท่งแก้วคนสาร
  5. ปากคีบปลายแหลม
  6. ด้าย
  7. ไม้
  8. สารส้ม
  9. น้ำ
ขั้นตอนในการตกผลึก
        1. เลือกตัวทำละลายที่เหมาะสม
        2. บดสารที่ต้องการตกผลึกให้ละเอียด ใส่ในภาชนะที่มีตัวทำละลายอยู่เล็กน้อย
        3. อุ่นสารให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นช้าๆ พร้อมกับเติมตัวทำละลายลงไปจนมีปริมาณพอสมควร ทำให้สารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิ่มตัว แล้วอุ่นสารละลายต่อไปจนอุณหภูมิใกล้เคียงกับจุดเดือดของตัวทำละลาย เพื่อให้ผลึกที่บดละเอียดละลายหมด
        4. กรองในขณะที่สารละลายยังร้อน
        5. ปล่อยให้สารละลายที่ได้จากการกรองเย็นลงช้า ๆ อย่าให้ถูกกระทบกระเทือนหรือเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้รูปผลึกที่สวยงาม
        6. ผลึกที่ตกครั้งแรกอาจไม่บริสุทธิ์เพียงพอ ต้องตกผลึกใหม่อีกครั้งเพื่อให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ของการตกผลึกในชีวิตประจำวัน
        - การทำนาเกลือ
        - การทำน้ำตาลทรายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น