วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมชี้แจงโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพิ่มโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


        วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ( ชั้น 5 ศูนย์คอมฯ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา จัดประชุมชี้แจงโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ให้กับโรงเรียนที่ร่วมสมัครคัดเลือก เพื่อเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) สนับสนุนการดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในรูปแบบของบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่ ภายใต้ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการเพิ่มโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน จากเดิมมีโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2563 มีโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 12 โรงเรียน
        โรงเรียนที่เข้าร่วมสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP มีจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์
(2) โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ
(3) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
(4) โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี)
(5) โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
(6) โรงเรียนผดุงศิลวิทยา


1 ความคิดเห็น:

  1. เริ่มต้นโครงการจากการมีส่วนร่วมร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับ

    ตอบลบ