วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านปฏิบัตการวิทยาศาสตร์ให้เกิดความปลอดภัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ SMP เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๙ โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา
2 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมครับ ทีมงานนักวิทยาศาสตร์

    ตอบลบ
  2. ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการนำความรู้ และทักษะไปถ่ายทอดให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนต่อไปครับ

    ตอบลบ