วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน


          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer) Hotplate and Hood Balance กล้องจุลทรรศน์ Hot Air Oven Water Bath pH Conduct Meter และเครื่องชั่ง 4,3 ตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านปฏิบัตการวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ SMP เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๙ โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น