วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อบรมพัฒนาทักษะความเป็นครูสำหรับครูในโรงเรียนประทีปวิทยา


[สไลด์ประกอบการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้]
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) โรงเรียนประทีปวิทยา นางสาวอิบตีซาน เจะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปวิทยา จัดอบรมพัฒนาทักษะความเป็นครูสำหรับครูในโรงเรียนประทีปวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นครูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น