วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน SMART FARM ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มรภ.ยะลา

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์อลภา ทองไชย และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน SMART FARM ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และทางด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มทักษะ เจตคติที่ดี และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากฐานการเรียนรู้ สามารถนำมาบูรณาการในรายวิชา เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์ด้านวิชาการต่อไป ได้รับวิทยากรจากหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (https://science.yru.ac.th/agriculture2016/) หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ (https://science.yru.ac.th/animalsci2016/) และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (https://science.yru.ac.th/energy/) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อมาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น