วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรย. จัดกิจกรรม "อบรมปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2565" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา

    

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยาผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และอาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "อบรมปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2565" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน โดยมีการบรรยายและปฏิบัติการกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง "หลักวิธีการดำเนินการงานของ GLOBE ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน" ด้วยปฏิบัติการวัดความสูงของต้นไม้ภายในโรงเรียน และปฏิบัติการวัดคุณภาพน้ำ โดยมีนายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

GLOBE Program (GLOBAL LEARNING AND OBSERVATIONS TO BENEFIT THE ENVIRONMENT) เป็นโครงการความร่วมมือนานาชาติระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำงานวิจัยที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน
ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางอาจารย์ มรย. ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเราได้ต่อยอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ และเราหวังว่าจะได้พัฒนาการทำวิจัยในอนาคตร่วมกันนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น