วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

PLC SMP-YRU จัดกิจกรรมทดลองเปิดห้องเรียนสาธิต (Open Classroom) แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 แบบ STEM

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา โครงการ SMP-YRU โดย  แผนงานวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากห้องเรียนสาธิต (OPEN CLASS) ในรายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/หัวหน้าแผนงานวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ด้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 โครงการย่อย จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนสาธิต (Open Classroom) ในโครงการวิจัยย่อย โครงการวิจัยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ในรายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมี อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์อลภา ทองไชย  อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ เป็นผู้ร่วมวิจัย ได้จัดกิจกรรมสาธิตการเปิดห้องเรียน ที่เป็นผลงานจากชุมชนการเรียนรู้ หรือ PLC-SMP-YRU ที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา (https://smp-yru.blogspot.com/search?q=plc)  
 

สำหรับกิจกรรมวันนี้ นับเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการวิจัย ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา PLC-SMP จะได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom (เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19) และมีกิจกรรมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำผลการสะท้อนไปปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
จากการสังเกตในห้องเรียนออนไลน์ พบว่า ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ รู้สึกตื่นเต้นและได้รับประโยชน์จากการสังเกตกิจกรรมในห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นนักเรียนห้องเรียน SMP-YRU ของโรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ อาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในการเข้าห้องเรียน จากปัญหาความไม่พร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่นักเรียนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ทุกคน และมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น สามารถประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยใช้หลักการบูรณาการของศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineer) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 

ผลจากการสะท้อนของผู้บริหาร ครูร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ จะได้นำไปพัฒนาและปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำผลการวิจัยที่ได้จากการต่อยอดในโครงการ SMP-YRU ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  


   
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น