วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เยี่ยมชมศึกษา ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านห้วยทรัพย์ ดงลำพูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “ป่าอเมซอนเมืองไทย”


        วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมศึกษา ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ได้เยี่ยมชมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของบ้านห้วยทรัพย์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ศึกษาความหลากหลาย สัตว์บกสัตว์น้ำ พันธุ์พืชไม้ ของระบบนิเวศในป่าชายเลน และได้เยียมชมเรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของชาวบ้าน ดูการจับกุ้งจับปลาโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านในการจับ

        บ้านห้วยทรัพย์ มีดงลำพูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น “ป่าอเมซอนเมืองไทย” มีระบบนิเวศแบบ 3 น้ำ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อีกทั้งป่าชายเลนยังให้ประโยชน์ทั้งช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ และยังเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เวลาน้ำขึ้น ชาวบ้านจะไป ตัดจาก, หาหอย, จับปูเปี้ยว,ดักอวน, ช่วงน้ำลงก็ หาหอย, ถีบกระดานหาหอย, ตกเบ็ด และหาปู

        ลักษณะเด่นของป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์ คือมีตะกอนแลนมาสะสม ทำให้เกิดพื้นที่ดินเลนงอกใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปีละหลายสิบไร่ และเกิดเป็นผืนป่าชายเลนขึ้นบริเวณปากแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นลำพู ลำแพน และแสม มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของส่วนราชการและกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น