วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


       วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมและมีคณะกรรม เจ้าหน้าโครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

     การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเดินงานกิจกรรม โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเดินงานเพื่อเป็นแนวทางการวางระบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรม สรุปผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ในโครงการ SMP ที่สำเร็จการศึกประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 238 คน พบว่า tcas รอบที่ 1 - 2 มีนักเรียน จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29% ได้ที่เรียนแล้ว ส่วนนักเรียน จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 71% กำลังหาที่เรียนเข้าสู่ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 18 พฤษภาคม 2562 และเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป นักเรียนใน จำนวน 70 คน เข้าเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 91% นักเรียนที่สนใจเรียนด้านสังคมศาสตร์และด้านอื่นๆ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9% ผลคะแนนสอบ ONet ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน เมื่อเทียบกันระหว่างห้องเรียนพิเศษ SMP กับห้องเรียนปกติในโรงเรียนเครือข่าย พบว่าห้องเรียนพิเศษ SMP มีคะแนนสูงกว่าห้องเรียนปกติ และผลคะแนนสอบ ONet ทั้ง 6 โรงเรียนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น