วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมพัฒนาทักษะไอซีที : การใช้ Google App for Education เพื่อการเรียนรู้

 โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของโครงการ โดยจัดค่ายไอซีทีแคมป์ มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ เน้นการใช้เครื่องมือ Google App for Education รองรับการทำงานยุคใหม่ในอนาคตของนักเรียน
   กิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือดำเนินการโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเป็นไอซีทีแคมป์ จัดอบรมและทำกิจกรรม เน้นลงมือทำให้แก่นักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวมประมาณ 240 คน อบรม 2 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และสนับสนุนการทำโครงงาน (Project) ให้มีคุณภาพได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
 

 

  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น