วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยาโรงเรียนดำรงวิทยาได้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยมีนักเรียนในโครงการ SMP จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  35 คน และรุ่นที่ 2 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33 คน 


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งครู บุคลากร นักเรียน SMP และนักเรียนอื่น ๆ ไม่ว่าใช้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ


    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียบพร้อม ทั้งเครื่องมือทางฟิสิกส์ เคมี ชีวิทยา และดาราศาสตร์ เช่น เครื่องวัด พีเอชมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดีไอ เครื่องอบลมร้อน ชุดการทดลองเรื่อง ระบบเลนส์  เป็นต้น อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้รับสนับสนุนจากโครงการ  SMP 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น