วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการ : เสริมลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้จากการอบรมปฏิบัติการ 2-4 กันยายน 2559

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการปฏิบัติ   วันที่ 2 -4 ก.ย.59  โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งนำทีมโดย ผศ.พรรณี ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล่าธนบุรี ได้นำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลายๆ กิจกรรม ทำให้ครูผู้สอน นักวิทยาศาสตร์ในโครงการ SMP ได้เปิดโลกทรรศน์ ปรับกรอบแนวคิด และลงมือปฏิบัติจริงในการสอนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหรือเรื่องราวต่างๆ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะกระตุ้นและท้าทายผู้เรียน เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระวิชาที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน โดยอิงจากประสบการณในชีวิตจริง

 • กิจกรรมการทำขนมบัวลอย บูรณาการสาระการเรียนรู้ (2 ก.ย. 59)
 
 

 การออกแบบกิจกรรมการสอนโดยประยุกต์นำเอากิจกรรม "การทำขนมบัวลอย" มาใช้เป็นกิจกรรมหลัก  เน้นกระบวนการกลุ่ม เสนอเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายสาระพร้อมๆ กัน โดยสามารถขั้นตอน ดังนี้


 1. กำหนดให้ผู้เรียน แบ่งกลุ่ม 5-7 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 
 2. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำ โดยให้แต่ละกลุ่มคิดสูตร "การทำขนมบัวลอย" จำนวน 3 สูตร จากวัสดุต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้ โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาจากโดยอาจใช้ประสบการณ์เดิม หรือค้นหาความรู้เกี่ยวกับสูตรขนมบัวลอย จากนั้นให้เขียนสูตรลงในกระดาษ พร้อมขั้นตอนการปรุงหรือทำขนมบัวลอด
 3. จากนั้นให้ใช้เทคนิคการนำเสนอแบบ Visual Taking Note นำเสนอ ขั้นตอนหรือวิธีการปรุงขนมบัวลอย โดยใช้ภาพและตัวเลขในการสื่อความหมาย ข้อห้ามคือ ใช้ภาพและตัวเลขเท่านั้นในการนำเสนอวาดไว้ในกระดาษ Flip Chart
 4. ขั้นตอนต่อมาให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ลองอ่านหรือนำเสนอ ขั้นตอนหรือวิธีการปรุงขนมบัวลอย โดยใช้ภาพและตัวเลขในการสื่อความหมาย 
 5. ให้นำขนมบัวลอยไปต้มตามขั้นตอนจริง (สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน) และลองชิม
 6. จากนั้นให้ผู้อบรมวิเคราะห์และสรุปว่า กิจกรรมการทำขนมบัวลอย มีสาระการเรียนรู้วิชาใด เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง (การนำเสนอของกลุ่ม มีสาระวิชา เช่น เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา) เพื่อให้เห็นแนวทางว่า ผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ โดยบูรณาการสาระวิชาลงในกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบร่วมกันไว้แล้วอย่างดี สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการในแต่ละสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
 • กิจกรรมออกแบบเรือที่มีความคิดสร้างสรรค์
 1. กำหนดให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
 2. แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบเรือโดยใช้จินตนาการ, ประโยชน์ใช้สอย, หลักการทางวิชาการ โดยออกแบบร่างไว้ในกระดาษ (ร่างที่ 1)  โดยให้สามารถทำงานได้จริง
 3. นำแบบที่ได้ออกแบบไว้ในกระดาษ วาดในกระดาษ Flip Chart ของกลุ่ม เพื่อให้เป็นแบบร่างที่ 2 โดยคงกรอบความคิดร่างที่ 1 ไว้ให้มากที่สุด
    สรุปผลการอบรมปฏิบัติการ สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้  ที่สำคัญคือ การเปลี่ยนกรอบความคิดของครูผู้สอนในโครงการ SMP ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลายๆ สาระการเรียนรู้ (หลายวิชา) ผ่านกิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม สร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอน ที่ต้องร่วมกันออกแบบการสอน (จัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ) ร่วมกัน ซึ่งนับเป็นหน้าที่หลักและสำคัญที่สุดของครู ที่สำคัญคือการที่จะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้นั้น ต้องคำนึงถึงหลักสูตร วิธีการบริหารหลักสูตร และนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะต้องเข้าใจกรอบความคิดในเรื่องของ "การสอนแบบบูรณาการ"  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ และจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น