วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
                              "ต้นกล้าแห่งสังคมการเรียนรู้"
             ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นเกียรตฺิอย่างยิ่งที่ท่าน ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนหญิง)
        และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคได้ (ศอ.บต.) และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนชาย)
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ล่าวเปิดพิธี 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการ ศอ.บต.
       
       

                       
         โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ตามบูธ อาทิเช่น การแข่งขันทาง วิชาการ วิทยาศาสตร์กับอิสลาม ดาราศาสตร์ คลีนิคอีบาดะห์ อัลกรุอาน-ฮาดิษ นิติกรน้อย ธนาคารขยะ ภาษาจีน ชมรมคนไกลบ้าน ภาษามลายู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ปัตตานี ศูนย์วิทยาศสาตร์เพื่อการศึกษา ยะลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปรษณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกมากมาย

          โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูธโครงการเพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน SMP อาทิเช่น การสาธิตผ่ากบ กล้องจุลทรรศน์ (ชีววิทยา) Science Show ฟองสบู่ฟรุ้งฟริ้ง ลูกโป่งเปลี่ยนสี และน้ำเปลี่ยนสี (เคมี) หุ่นยนต์ขับคับด้วยมือถือ (ฟิสิกส์) และการตอบปัญหา เกมส์ (คณิตศาสตร์) เป็นต้น

บูธโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP
หุ่นยนต์
สาธิตการบังคับหุ่นยนต์
โครงสร้างภายในกบ
สาธิตการผ่ากบ


การแข่งขันลูกบิด
ฟองน้ำฟรุ้งฟริ้ง

       


          ขอขอบคุณ อาจารย์เอกมาลย์ สาแลแม อาจารย์ฮาตีนี มะเซ็ง และอาจารย์ฮานูน มะแซ เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ในการจัดกิกรรมครั้งนี้
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการพี่ชวนน้องสู่อ้อมกอด SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2560 

                 วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08:30 น. โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมการแนะแนวโครงการ SMP ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โดยจัดทำเป็นโครงการพี่ชวนน้องสู้อ้อมกอด SMP ให้รุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนในโครงการ SMP ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ทั้ง


ซึ่งนักเรียน SMP ทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือและตั้งใจจัดกิจกรรมขึ้น โดยการดำเนินงานทั้งหมดนักเรียน SMP ได้ดำเนินการเองทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ โครงการให้กับรุ่นน้องใช่ประสบการณ์ของตัวเองทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม จากโครงการ SMP  และเล่าถึงการเรียนแต่ล่ะวิชาว่าแตกต่างจากการเรียนห้องทั่วไปอย่างไร ซึ่งในการแนะแนวครั้งนักเรียนได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวซากีย๊ะ อาบู มากล่าวเปิดพิธีในการจัดกิจกรรมครั้งนี่ด้วย และได้กล่าวถึงตัวโครงการ SMP ให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้เข้าใจ

             
                                                     
               

        และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก้อได้เปิดโอกาศให้นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าโครงการ SMP
ได้เปิดตั้งคำถามที่สงสัยว่า การเข้าโครงการ SMP ต้องทำอะไร เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งให้รุ่นพี่นักเรียน SMP เป็นผู้ตอบคำถามให้กับรุ่นน้อง และมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ค่อยเสริมตอบเพื่อทำความเข้าใจ มีการแจกแผ่นพับให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
        และท้ายกิจกรรมก้อได้แจกใบสมัครกับนักเรียนที่สนใจได้กรอบใบสมัครเข้าโครงการ SMP  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียน SMP จัดทำขึ้นโดยผ่านการปรึกษาจากคณะกรรมการ SMP  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาก่อน และมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี และถือโอกาศนี้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เผยแพร่ออกไปข้างนอกรั้วโรงเรียนด้วย

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
           

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนรุ้งอรุณพัฒนาปะแต ซึงเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโครงการ SMP
     กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยจะมีนักเรียนในโครงการเป็นพี่เลี้ยง
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จะมีทั้งหมด 6 ฐานการเรียนรู้
1.การศึกษาเซลล์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายใต้กล้องจัลทรรศ์


 2.การผ่าตัดไส้เดือน


3.อ้ายมือโต4.แป้งข้าวโพดจอมพลัง


5.เสียงดนตรีจากผลไม้6. การศึกษาเปรียบเทียบความหนืด จากน้ำมันเครื่อง น้ำเชื่อม น้ำเปล่า

สำหรับห้องคณิตศาสตร์จะมีกิจกรรมคณิตศาสตร์น่ารู้กับการพับกระดาษตามรูปทรงต่างๆ และคิดเลขเร็ว
 

 
จากกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการแก่สังคมและจัดทำกิจกกรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Science Mathematics Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕ คน (ชาย ๒๐ คน หญิง ๒๕ คน) 
                                              

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
     รับสมัครนักเรียนใหม่      ๒๘ - มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     สอบคัดเลือก                 ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     ประกาศผลสอบ             ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     รายงานตัวนักเรียนใหม่   ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
     ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่    ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
     เรียนปรับพื้นฐานความรู้   ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐


คุณสมบัติผู้สมัคร
     เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี ไม่เคยซ้ำเรียนศาสนา
     กำลังศึกษาอยู๋ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ เทอม ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขี้นไป


สมัครนักเรียนใหม่ SMP ได้ที่
     ฝ่ายวิชาการสามัญ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๒๒๘๒๕ โทรสาร ๐๗๓-๒๔๐๑๖๗
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

แนะแนวโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา

    

    วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐ น. โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SMP)


    

    การแนะแนวในวันนี้มีหัวหน้าโครงการ SMP  และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ร่วมกันจัดขึ้นและเป็นผู้ดำเนินการแนะแนว เกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติ หลักฐานการรับสมัคร พร้อมเตรียมรองรับการรับสมัคร


     และในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีนายมูหะมัดอาบีดิน  บาระตายะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา และนายอิสมะแอ  ดือเร๊ะ ผู้รับใบอนุญาต มาร่วมพบปะนักเรียนและให้การแนะแนวโครงการ SMP แก่นักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทางโรงเรียนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักเรียนสนใจสมัครโครงการ SMP เป็นจำนวนมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดำรงวิทยา

     และนอกจากนี้มีนักเรียนในโครงการ SMP มีส่วนร่วมเล่าประสบการณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ SMP ให้แก่น้องๆ เป็นอย่างดี

นักเรียน SMP