โรงเรียนเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ SMP-YRU
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 ทั้งหมด 15 โรงเรียน
------------------------------
รุ่นที่ 1: เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน  
1. โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 
ที่อยู่: ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์: 073-252319
โทรสาร: 
เว็บไซต์: www.piw.ac.th 
Facebook : www.facebook.com/piwlammai
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน: นายมะยุดิง สาแม
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายมะสบรี ฮารี
หัวหน้าโครงการ SMP:


2. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
ที่อยู่: ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โทรศัพท์: 073-254237
โทรสาร: 073-262014
เว็บไซต์:
Facebook :
ผู้ได้รับใบอนุญาต: นายอาหะมะรูยามี มูยุ
ผู้จัดการโรงเรียน: นายมูฮำมัดอนุวารี สะอะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายรุสดี บาเกาะ
หัวหน้าโครงการ SMP:


3. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ที่อยู่: ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์: 073-222825-6
โทรสาร: 073-240167
เว็บไซต์: www.tvm.ac.th
Facebook : www.facebook.com/thammavitya
ผู้ได้รับใบอนุญาต: นายรอซี เบ็ญสุหลง
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายรอซี เบ็ญสุหลง
หัวหน้าโครงการ SMP:


4. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
ที่อยู่: ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
โทรศัพท์: 
โทรสาร: 
เว็บไซต์:
Facebook : โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางสาวนูรียะห์ เตาะสาตู
หัวหน้าโครงการ SMP: 


5.โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
ที่อยู่: ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
โทรศัพท์: 073-373424
โทรสาร: -
เว็บไซต์: www.suttisart.ac.th
Facebook : facebook.com/สุทธิศาสน์วิทยา-202038903183488
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางสาวนูรียะห์ เตาะสาตู
หัวหน้าโครงการ SMP: 

6.  โรงเรียนดำรงวิทยา
ที่อยู่: ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โทรศัพท์:073-289503
โทรสาร: 073-289303
เว็บไซต์:
Facebook : โรงเรียนดำรงวิทยา
ผู้ได้รับใบอนุญาต: นายอิสมะแอ ดือเร๊ะ
ผู้จัดการโรงเรียน: นายมารูดิง เจ๊ะมิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน:นายมูหะมัดอาบีดีน บาระตายะ
หัวหน้าโครงการ SMP:
รุ่นที่ 2: เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โรงเรียน
7. โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
ที่อยู่: ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์:08-95977858
โทรสาร: -
 เว็บไซต์:-
Facebook : -
ผู้ได้รับใบอนุญาต: นายอันวา ดาตู
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายอารีฟ ดาตู
 หัวหน้าโครงการ SMP: นางสาววนิดา เหาะแอ8.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
ที่อยู่: ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โทรศัพท์: 08-1189-1811
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
Facebook : -
ผู้ได้รับใบอนุญาต: นายซัลมาน ผดุง
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางแวอารีซะ สามะ
หัวหน้าโครงการ SMP: นายมูฮัมหมัดสุกรี มาแจ


9. โรงเรียนประทีปวิทยา
ที่อยู่: ต.ตำบลลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์: 08-0036-5907
โทรสาร: -
เว็บไซต์: sites.google.com/site/prateepschool/
Facebook : -
ผู้ได้รับใบอนุญาต: นางฮามือเสาะ เจะแซ
ผู้จัดการโรงเรียน: -
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางสาวอิบตีซาม เจะแซ
หัวหน้าโครงการ SMP: นายรุสลาม แวกาจิรุ่นที่ 3: เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โรงเรียน
10. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
ที่อยู่: ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์: 073 241 279
โทรสาร: -
 เว็บไซต์:-
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน:
 หัวหน้าโครงการ SMP:


11. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
ที่อยู่: ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
โทรศัพท์: 09 3684 8329
โทรสาร: -
 เว็บไซต์:- https://pdc.ac.th/webwee
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน:
 หัวหน้าโครงการ SMP:

12. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
ที่อยู่: ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
โทรศัพท์: 0 7325 0162
โทรสาร: -
 เว็บไซต์:- http://suksawadwitaya.ac.th/
Facebook :
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายคอเหล็ด หะยีสาอิ
หัวหน้าโครงการ SMP:รุ่นที่ 4: เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โรงเรียน (กำลังดำเนินการ)
1
3. โรงเรียนผดุงศิลวิทยา 
ที่อยู่: 64 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านปีแซคละ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์: 073 282108 โทรศัพท์มือถือ: 06 5247 6139
โทรสาร: -
เว็บไซด์: -
Facebook: โรงเรียนผดุงศิลวิทยา 
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายอิสมะแอ  หะยีเจ๊ะและ
ผู้ประสานงานโครงการ SMP-YRU: อาจารย์โนรีสะ  ราแดง

14. โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) 
ที่อยู่: 29 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกาสัง ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์มือถือ: 09 1048 0002/08 2267 7011
โทรสาร: -
เว็บไซด์: -
Facebook: - 
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นายฮัตตา  สะมาแอ
ผู้ประสานงานโครงการ SMP-YRU: อาจารย์สากีนา  เจะหลง

15. โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะป่าพร้าว) 
ที่อยู่: 17/4 หมู่ที่ 4 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท์มือถือ: 07 329 9945
โทรสาร: -
เว็บไซด์: -
Facebook: - 
ผู้ได้รับใบอนุญาต:
ผู้จัดการโรงเรียน:
ผู้อำนวยการโรงเรียน: นางหวันสะปีเยาะ กอระ
ผู้ประสานงานโครงการ SMP-YRU: อาจารย์อารีนาวาตี  เจ๊ะนิ