หลักสูตรเด่น มรย.

หลักสูตรปริญญาตรี (วท.บ., ค.บ.) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารฮาลาล เทคโนโลยีการเกษตร
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และที่จัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (สนามฝึกปฏิบัติ) รองรับนักเรียนในโครงการ SMP ที่จะเข้าศึกษาต่อในอนาคต ผู้สนใจศึกษารายละเอียดแต่ละหลักสูตรจากเว็บไซต์ ดังนี้
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์
  http://science.yru.ac.th/physics
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี
  http://science.yru.ac.th/chemistry2016 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาชีววิทยา
  http://science.yru.ac.th/biology2016 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจุลชีววิทยา
  http://science.yru.ac.th/microbiology2016
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  http://science.yru.ac.th/envisci
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  http://science.yru.ac.th/comsci
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  http://science.yru.ac.th/it
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา
  http://science.yru.ac.th/computer
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเกษตรศาสตร์
  http://science.yru.ac.th/agriculture2016
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์
  http://science.yru.ac.th/animalsci2016
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  http://science.yru.ac.th/foodsci2016
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  https://science.yru.ac.th/energy/
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
  https://science.yru.ac.th/energy/
 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคณิตศาสตร์
  http://science.yru.ac.th/mathematics
 15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  http://science.yru.ac.th/gensci

  หลักสูตรที่กำลังพัฒนา
  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาการจัดการสารสเทศและมัลติมีเดีย
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต์ (วท.บ.) สาขาการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm)
  3)  สาขาอื่นๆ ที่รองรับอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเมืองต้นแบบชายแดนใต้
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  http://science.yru.ac.th/gensci
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   หลักสูตรที่กำลังพัฒนา
     1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น