วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ห้องเรียน SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามประจำเดือนกันยายน

            เมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษา สังกัด สช. จำนวน 90 แห่ง กิจกรรมโครงการครูแนะแนว อุสตาซและสภานักเรียนสู่ครอบครัวคุณธรรมในสถานศึกษาและการเป็นผลเมืองที่ดี รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตในสังคม การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          จากที่โครงการได้ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนในเครือข่าย ให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมครูบุคลากรใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เต็มที่ มีการใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง    

ปฏิบัติการทดลองคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 


ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องสมบัติของคลื่น

ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นในเส้นเชือก


 
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องวิธีการใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี เรื่อง การทดสอบสารละลายกรดเบสในชีวิตปประจำวัน

 ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี เรื่อง การไทเทรตจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่และเบสแก่

          ซิ่งการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นี้  ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน   ชอบ และสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น   โดยความรู้และประสบการณ์ที่ได้เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้เรียนเมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ให้กำลังใจครับทั้งนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน "การเรียนรุ้ เกิดจากลงมือทำ" ผลงานที่เกิดจากการลงมือทำ ถึงแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆ แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความภูมิใจให้แก่นักเรียนครับ

    ตอบลบ