วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยโครงการ SMP มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการและปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ จังหวัดยะลา จำนวน 2  ตำแหน่ง ดังนี้

วันรับสมัคร
     รับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม 2560 (ถึงเวลา 16.30 น.)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา สถานที่สอบ
     วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ทาง http://smp-yru.blogspot.com/

วันสอบ
     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการสอบและรายงานตัว
     ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทาง http://smp-yru.blogspot.com/
     รายงานตัว วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่ E-mail: Thidawan.p@yru.ac.th


ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท (3 ตำแหน่ง)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
2. ควบคุมการจัดทำรายการเบิก-จ่ายสารเคมี เครื่องแก้ว และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
3. สำรวจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมใช้งานตามความต้องการอย่างเหมาะสม
4. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย การเปิดปิดไฟฟ้า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และการปิดล็อคห้องพักห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลด้านการจัดสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
6. ทำรายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละเดือน
7. งานอื่นๆ ที่โครงการมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Microsoft Office ประยุกต์ใช้งานได้ดี
4. มีทักษะการใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน
3. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคววบคู่สามัญ ในอำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาได้


วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบภาคทฤษฎี จำนวน 30 คะแนน (เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)
2. สอบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 50 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ความรู้ความเข้าใจนโยบายภาครัฐ ระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสนอแฟ้มผลงานและหลักฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ)

2. นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท (1 ตำแหน่ง)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ลงพื้นที่โรงเรียน SMP ในจังหวัดยะลา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และวิจัยประเมินผลโครงการ
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี
3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของโครงการ นำเสนอผ่านเว็บบล็อก/เว็บไซต์ของโครงการ และสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ
4. จัดทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่กิจกรรมของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
5. จัดทำสื่อนำเสนอ Infographic เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ และเครือข่ายโรงเรียน SMP
6. ดำเนินการจัดการประชุมและรายงานการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด
7. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ SMP ประจำเดือน
8. จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรประจำโครงการ SMP
9. งานอื่นๆ ที่โครงการมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
2. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการศึกษา
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ การประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล และการใช้ภาษา HTML
5. มีประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
6. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลาได้

วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบภาคทฤษฎี  จำนวน 30 คะแนน (เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)
2. ผลงานและประสบการณ์ จำนวน 50 คะแนน (เสนอรายงานแฟ้มผลงานและหลักฐานประกอบ)
3. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ความรู้ความเข้าใจนโยบายภาครัฐ ระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น