วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

แสดงความยินดีกกับนักเรียนในโครงการ SMP

แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
Science Mathematics Program (SMP) 
ที่สอบผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  2560 
      
        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียน โดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้
        โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในเครือข่ายพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดยะลา ที่สอบผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 23 คน และสำรองจำนวน 10 คน โดยมีดังนี้ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์, โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา, โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ และโรงเรียนดำรงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ 
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาชีววิทยา

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาฟิสิกส์
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาเคมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น