วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน)

ใบสมัครสอบคัดเลือก

กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ณ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา

                วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดฯห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา ตัวแทน กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมถึงชุมชนเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP YRU) ในวันนี้ ณ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดย นายอิสมะแอ หะยีเจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงศีลวิทยา เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษ ในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการแสดงจากนักเรียน ดังนี้ 1) การอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน 2) การแสดง Choral Speaking 3) การแสดงอนาซีด และ 4) กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        โครงการ SMP-YRU ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานอย่างเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้


วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมส่องฟ้า ดูจันทรุปราคา ณ สนามโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา    เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมส่องฟ้า ดูจันทรุปราคา โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ Dopsonion ของทาง NARIT THAILAN ณ สนามโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การทดสอบไฟฟ้าสถิตโดยอิเล็กโทรสโคป ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 – 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวนิฮามูนี นิกาจิ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่อง การทดสอบไฟฟ้าสถิตโดยอิเล็กโทรสโคป โดยวิธีการทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรย. จัดกิจกรรม "อบรมปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2565" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา

    

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยาผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และอาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "อบรมปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2565" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน โดยมีการบรรยายและปฏิบัติการกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง "หลักวิธีการดำเนินการงานของ GLOBE ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน" ด้วยปฏิบัติการวัดความสูงของต้นไม้ภายในโรงเรียน และปฏิบัติการวัดคุณภาพน้ำ โดยมีนายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน SMART FARM ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มรภ.ยะลา

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์อลภา ทองไชย และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน SMART FARM ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และทางด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มทักษะ เจตคติที่ดี และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากฐานการเรียนรู้ สามารถนำมาบูรณาการในรายวิชา เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์ด้านวิชาการต่อไป ได้รับวิทยากรจากหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (https://science.yru.ac.th/agriculture2016/) หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ (https://science.yru.ac.th/animalsci2016/) และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (https://science.yru.ac.th/energy/) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อมาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์อลภา ทองไชย และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป

         นอกจากนี้ ทางโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดการเรียนการสอน อาทิ ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกเวลา (สอนพิเศษ) การจัดการเรียนด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอีกมากมาย รวมถึงพบปะกับนักเรียนห้องเรียน SMP
ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนประทีปวิทยา

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์อลภา ทองไชย และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป


วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร  อาจารย์อลภา  ทองไชย และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป

          นอกจากนั้น โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการ  ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมการแข่งขันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อาทิ นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ SMART FARM  กิจกรรมฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ  และอีกมากมาย 


ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสบูรณ์ศาสน์

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์อลภา ทองไชย และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ และนายไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป