วีดีโอ

ปี พ.ศ. 2562
การแสดง ละครใบ้วงออร์เคสตรา จากนักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด CENTRAL LAB THAI” แล็บประชารัฐมาตรฐานสากล

หนูน้อยวัยใส นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว อนุบาล 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การแสดง choral speaking นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

โครงการ SMP มรย. จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน

ปี พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP

อบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
อบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
มรย. หนุนนักเรียนโครงการ SMP สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น