การติดต่อ

รายละเอียดการติดต่อโครงการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 4196 8099
Website : http://ict-bl.blogspot.com or  http://sirichai.yru.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
ตำแหน่ง: รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
อีเมล: nisaporn.m@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 1388 3515นายไฮดี  แวเด็ง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ประจำโครงการ
อีเมล : haidee.w@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 08 7291 1950 

สถานที่ติดต่อ : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  (อาคาร 9 ชั้น 1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)