การติดต่อ

ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานที่ปรึกษาโครงการ, ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 4196 8099
Website : http://ict-bl.blogspot.com or  http://sirichai.yru.ac.th 


อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
ตำแหน่ง: รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
อีเมล: nisaporn.m@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 1388 3515


นางสาวเปรมฤดี  ไชยแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำโครงการ
อีเมล: premruedee.ch@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 5987 7586นายไฮดี  แวเด็ง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ประจำโครงการ
อีเมล : haidee.w@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 08 7291 1950 

สถานที่ติดต่อ : อาคาร 20 ชั้น 2 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)