วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรจุลชีววิทยา มรย. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และทำกิจกรรมทดลองทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


           วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ทางหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตร และอาจารย์หัสลินดา บินมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการทดลองทางด้านจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยา

          จุลชีววิทยา (Microbiology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ในด้านรูปร่าง โครงสร้าง การสืบพันธุ์ สรีรวิทยา การจัดจำแนก การแพร่กระจายในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่น การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพในสภาพแวดล้อมที่จุลินทรีย์เจริญ

การศึกษาจุลินทรีย์แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
   1. Virology (วิสาวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส ไวรอยด์ พริออน
   2. Bacteriology (แบคทีเรียวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรีย
   3. Mycology (ราวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับฟังไจ (Fungi)
   4. Phycology (สาหร่ายวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับสาหร่าย
   5. Protozoology (โปรโตซัววิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับโปรโตซัว

          จุลินทรีย์มีทั้งกลุ่มที่มีประโยชน์ (Beneficial microorganism) เช่น การเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ เพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุให้กับดิน บางชนิดเป็นเชื้อฉวยโอกาส (Opportunists) ซึ่งพบในร่างกายเป็นปกติ แต่จะก่อโรคได้ถ้าสถานที่และเวลาเหมาะสม และมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogens)

            ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้บริการวิชาการฝึกปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและได้เรียนรู้ปฏิบัติการการทดลองทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การย้อมสีแบคทีเรีย ยีสต์ รา โดยใช้เทคนิคการตรวจเชื้อจากยีสต์ในน้ำนม ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้อ และตรวจเชื้อ Penicilium sp. Aspergillus sp. และ Rhizopus sp. ด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค (Scotchtape technique)


           จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้รู้จักศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา ศาสตร์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้ทดลองปฏิบัติการทางศาสตร์จุลชีววิทยา ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ ได้รู้จักหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถตัดสินใจในการเรียนต่อในอนาคตต่อไปได้


#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา "หลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
เพจ Facebook : จุลชีววิทยา มรย.
อีเมล : microbiology.yru62@gmail.com
หรือได้ที่ หลักสูตรจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคาร 9
โทรศัพท์ : 073 - 2699628 ต่อ 73301

รอบการรับสมัคร
  • Portfolio (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 29 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduservice.yru.ac.th/tcas/
  • ภาคีฯ ภาคใต้ 6 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563
  • รับตรงร่วมกัน 17 - 27 เมษายน 2563
  • Admission 7 - 20 พฤษภาคม 2563
  • รับตรงอิสระ 10 - 21 มิถุนายน 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น